Author

Thais Lazzeri

Thais Lazzeri is a Brazilian journalist