Autora

Zhang Jingjing

Zhang Jingjing é professora adjunta, Programa de Direito Ambiental Carey, Universidade de Maryland